21723114-ez0yY

2018

Det finns önskemål om en mötesplats/träffpunkt i Mellbystrand för 
gemenskap,aktiviteter och information.Passa på att framföra dina tankar 
och önskemål.

Startuppmöte
När:Torsdagen den 6 september 2018 kl 14,00
Plats: Hökagården i Mellbystrand  Kustvägen 2

Vi träffas för en trevlig fikastund med diskussioner om vad som behövs i 
Mellbystrand

Mellbystrandsföreningen i samarbete med Laholms Kommun

Läs hela inlägget »

Årsmötet för Mellbystrandsföreningen genomförs söndagen den 8:e juli kl 14:00 på Hökagården.
Välkommen ni som är medlemmar!

Läs hela inlägget »

Rabatter som man erhåller som Mellbystrandsmedlem:
Chill Out 15% på maten
Hyra på Hökagården 10%
Strandhotellet 15% på maten
Hyra av SUP och Kajaker 50% på ordinarie pris.

Ni som medlemmar kan bidra till att denna rabattlista blir längre genom att ni bidrar med kontakter och nya avtal.

Med vänlig hälsning, Ariel Striim

Läs hela inlägget »

Gratis aktivitet för alla på Mellbystrand genom ung sommar som Laholms kommun arrangerar. 
www.facebook.com/events/233095970818117

Läs hela inlägget »

Mellbystrandsföreningen och Strand och kultur Laholm arrangerar Strandkalas 14-15 juli i år. All information finns på Strandkalasets hemsida www.strandkalaset.se och på facebook www.facebook.com/Strandkalaset

Ju fler vi är desto mer blir det av det så varmt välkommen till Strandkalasets arbetsgrupp om du vill vara med och hjälpa till. Hör i så fall av dig till Kristina@strandteatern.se

Läs hela inlägget »

Valborgsmässofirande nedanför Delfinen. Från klockan 19:00 med korvgrillning och kl 19:45 tänds bålet. 

Välkommen

Läs hela inlägget »

När Mellbystrand är som bäst. En kall vinterdag vid havet 5:e februari 2018

Läs hela inlägget »

SAMRÅDSMÖTE – planprogram och för Mellbystrands centrum genomfördes 29 januari.
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjöd in till nytt samrådsmöte om förslag till planprogram för 
Mellbystrand centrum.

Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018.

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.
Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och fyra våningar höga.
Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. 
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Planprogrammet med tillhörande utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se  bo, miljö & trafik  planer och utredningar  Planprogram
Under samrådstiden finns planprogrammet också tillgängligt på Stadshusets bibliotek, Humlegången 6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17 och lördag 10-13. Du kan också kontakta samhällsbyggnadskontoret på telefon 0430-150 00.
Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbereds planprogrammet för godkännande.
Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Enligt uppdrag: Cecilia Lindgard, planarkitekt
Telefon: 0430-152 81
Mail: cecilia.lindgard@laholm.se

Läs hela inlägget »

Arkiv

MEDLEMSAVGIFT 2020

Det är dags för inbetalning av årets medlemsavgift, du kan numera betala medlemsavgiften här på hemsidan!
Vi har även swish: nummer som man swishar till är 123 672 1575
Läs mer

OM OSS

mellbystrand.se drivs av mellbystrandsföreningen som är en ideell och politiskt obunden
förening som arbetar för utveckling av Mellbystrand.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig i föreningen och utveckla mellbystrand att kontakta oss!

Länkar