21723114-ez0yY

Dagordning årsmöte 10/7 2016

Dagordning årsmötes Mellbystrandsföreningen avseende verksamhetsåret 2015-05-01—2016-04-30
 
§1 Mötets öppnande                                                                     
§2 Mötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§5 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Revisionsberättelse
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelsens ordförande
§10 Val av övriga styrelseledamöter
§11 Val av två revisorer och revisorsersättare
§12 Val av valberedning
§13 Medlemsavgift för nästkommande år
§14 Verksamhetsinriktning
§15 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter