21723114-ez0yY

samrådsmöte för centrum i norr har genomförts i Mellbystrand 29/1

SAMRÅDSMÖTE – planprogram och för Mellbystrands centrum genomfördes 29 januari.
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjöd in till nytt samrådsmöte om förslag till planprogram för 
Mellbystrand centrum.

Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018.

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhantering och parkeringsplatser tillgodoses inom området.
Planprogrammet innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbystrands centrala delar i kombination med offentliga platser och grönstråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och fyra våningar höga.
Planprogrammet är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Under samrådsmötet kommer ni att få information om planprogrammet och ni kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. 
Om hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Planprogrammet med tillhörande utredningar finns tillgängligt på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se  bo, miljö & trafik  planer och utredningar  Planprogram
Under samrådstiden finns planprogrammet också tillgängligt på Stadshusets bibliotek, Humlegången 6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17 och lördag 10-13. Du kan också kontakta samhällsbyggnadskontoret på telefon 0430-150 00.
Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbereds planprogrammet för godkännande.
Samrådstiden förlängs till och med den 28 februari 2018. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning till Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Enligt uppdrag: Cecilia Lindgard, planarkitekt
Telefon: 0430-152 81
Mail: cecilia.lindgard@laholm.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter