21723114-ez0yY

Vägföreningens nuvarande status:
Vägföreningen är vilande sedan ett 10-tal år tillbaka. Aktiv styrelse saknas.
Avtal finns med Laholms Kommun som sköter snöröjning, vårsopning samt lagande av potthål i Vägföreningens enskilda vägnät.
Alla övriga frågor som Kommunen önskar utföra på eller i vägnätet måste i nuläget godkännas av alla berörda fastighetsägare. Kommunen kan inte på eget bevåg göra annat än det som framgår av ovanstående avtal.
Alla åtgärder i vägnätet skall i nuvarande läge betalas av Vägföreningen, dvs. utfaktureras på medlemmarna.
Då aktiv styrelse har saknats i 10 år har ingen utdebitering under dessa år och inte heller några större förbättringar skett.
Varför extra årsmöte i Mellbystrand vägförening?
För att inte standarden i Mellbystrand väg- och vattennät skall fortsätta förfalla måste Vägföreningen få en aktiv styrelse som kan fungera som motpart till Laholms Kommun.
Vi är idag 5 stycken Mellbystrandsbor som bildat en interimsstyrelse för att aktivera upp Vägföreningen igen.
Laholms Kommun har en målsättning att sedan ta över huvudansvaret för skötsel av vägar och vattensystem. Detta är endast möjligt om Vägföreningen först har en aktiv styrelse som kan hantera frågan.
Extra Årsmöte kommer att hållas den 5 Juni kl 18 i Strandhotellet.
Röster och fullmakt

Om tveksamhet uppstår vid extra årsmötet och röstning skall genomföras gäller följande:
Det är fastigheten som är medlem i Mellbystrands Vägförening och inte ägaren som person.
Varje fastighet har 1 röst.
Vid delat ägarskap måste således den röstande ha fullmakt från övriga delägare för att vara giltig.
Fullmakt
Som fullmakt kan man skriva följande: Jag XX ger härmed fullmakt till YY att företräda mig som delägare till fastigheten ZZ. Fullmakten skall undertecknas men behöver inte vidimeras.

Kallelse till Extra årsmöte
i mellbystrands vägförening 849200-7375 Laholm ga:5
Tid: 5/6 2024 kl 1800 på strandhotellet


Styrelsen förslag till dagordning
1) Val av mötes ordförande och 2 sekreterare för sammanträdet
2) Val av justeringsmän
3) Godkännande utav kallelse
4) Godkännande utav röstlängden och fullmakter
5) Val av ordf fram till ordinare stämma juli 2024
6) Val av styrelseledamöter samt suppleanter 5 ord5 suppleanter fram till ordinare stämma juli 2024
7) Val revisorer och suppleanter till ordinarie stämma
8) Val av valberedningen till ordinarie stämma
9) Styrelsen förslag till andelar samt till debiteringslängd
10) Beslut att ge styrelsen i uppgift att fortsätta samtalen med kommun om kommunalt huvudmannaskap
11) Styrelsens förslag till ändringar av stadgar från 1949 till moderna stadgar från Lantmäteriet
12) Bestämmande av sättet för kungörande av den omedelbara protokolljustering
13) Övriga frågor
14) Avslut För stämman

relevanta handlingar finns tillgängliga för medlemmar hos ordförande

Val av styrelse i Mellbystrands vägförening
1) Ordförande fram till stämma juli 2024
Christer Paulsson
2) Styrelse ledamöter samt suppleanter fram till stämman juli 2024
Sigurd Kjellberg
Magret Gottfridsson
Ingela Månsson
Pernilla Thoren Nicklasson
Suppleanter
Ryno Nilsson
Kenneth Gertsson
Ewa Mellberg
Gunilla Svensson
Lena Berntsson
3) Val av revisor och suppleant fram till stämman juli 2024
Ursula Klang
Suppleant
Eva Röing